• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Intern Klachtreglement

Inleiding

Organisatie Gastouderbureau Happy Home heeft in het kader van “de Wet kinderopvang” een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur wordt de klacht bespreekbaar gemaakt bij de directe betrokkene, voordat een formele klacht ingediend wordt. Wanneer dit gesprek niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan alsnog een formele klacht ingediend worden. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend. De klacht kunt u indienen bij het hoofd van gastouderbureau Happy Home, Dhr. P.W. Velthuis, welke te bereiken is per e-mail: info@gob-happyhome.nl

Wanneer de interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing, kunnen de ouders of gastouders contact opnemen met “informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang”. Zij zijn gevestigd in Den Haag en te bereiken op www.klachtenloket-kinderopvang.nl. Daarnaast kunnen zij ervoor kiezen om het geschil aan te melden bij: “de Geschillencommissie”. Zij zijn te bereiken op www.degeschillencommissie.nl. Het regelement van deze commissie is te vinden in het handboek, bij de downloads of op te vragen via de hoofdvestiging van gastouderbureau Happy Home.

Begripsafbakening

Begrip

Definitie

Gastouder

Een natuurlijk persoon welke zijn/haar diensten aanbiedt doormiddel van opvang bieden aan kinderen van de vraagouder(s).

Organisatie

Naam: Gastouderbureau Happy Home

Medewerker

De medewerker, werkzaam bij gastouderbureau Happy Home

Klachtenfunctionaris

De medewerker waar de klachten binnenkomen, welke de procedure bewaakt en klachten afhandelt als zijnde directeur.

Ouder

Een natuurlijk persoon welke gebruik maakt - , gebruik wenst te maken of gebruik heeft gemaakt van de diensten van de kinderopvangorganisatie, voor de opvang van zijn- of haar kinderen.

Schriftelijk

Elektronisch op schrift, tenzij de wet zich daar tegen verzet.

Klager

De ouder die een klacht indient.

Klacht

Schriftelijke uiting van ongenoegen.

Klachtenloket Kinderopvang

Schriftelijke uiting van ongenoegen

Geschillencommissie

Geschillencommissie “kinderopvang” voor bindende geschillenafdeling

 

 

 

 1. Voortraject klacht

Op het moment dat een ouder of een gastouder een klacht heeft gaat de organisatie er van uit dat deze zo spoedig mogelijk met de betrokkene besproken wordt. Het aanspreekpunt is daarmee in beginsel de gastouder (bij een klacht over de gastouder) of de bemiddelingsmedewerker van de betreffende vestiging (bij een klacht over het bureau). Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan de klacht worden besproken met het hoofd van Gastouderbureau Happy Home.

 1. Indienen van de klacht
  1. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, de locatie, plus een omschrijving van de klacht. Deze gegevens kunnen ingevuld worden door middel van het klachtenformulier, welke is toegevoegd als bijlage.
  2. Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten. 

 

 1. Behandeling van de klacht
  1. De klachtenfunctionaris draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie van de klacht.
  2.  De klachtenfunctionaris bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de ouder.
  3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de klacht.
  4. Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld.
  5. Indien de klacht gedragingen van een medewerker betreft, wordt deze medewerker in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren.
  6. De klachtenfunctionaris bewaakt de procedure en termijn van afhandeling. De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval brengt de klachtenfunctionaris de klager zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld.
  7. De klager ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

 

 1. Externe klachtafhandeling
  1. Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst (bij een klacht tegen het bureau), heeft de ouder of de gastouder de mogelijkheid zich te wenden tot het “Klachtenloket Kinderopvang” of “de Geschillencommissie”.
  2. Wanneer de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht tevens worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
  3. De klacht dient binnen 12 maanden, na het indienen van de klacht bij Gastouderbureau Happy Home, aanhangig gemaakt te zijn bij “de Geschillencommissie”: www.degeschillencommissie.nl.

 

 

Een klachtenformulier voor Interne klachtenafhandeling bij Gastouderbureau Happy Home. 

Helaas hebben wij u misschien tevreden kunnen houden. Hieronder kunt u uw klacht beschrijven en binnen 48 uur zult u teruggebeld worden over uw klacht. 

De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval brengt de klachtenfunctionaris de klager  hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld.

 

 Hier vindt u een digitaal klachtenformulier welke direct bij onze klachtenfunctionaris terecht komt.